Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg opgesteld en wordt zeer regelmatig geactualiseerd. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op deze website onjuist of verouderd is. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze website. Massagepraktijk Impression kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (schade door) foutieve informatie op deze website.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Massagepraktijk Impression.